Allmänna Villkor

Allmänt och giltighet

Betong X AB (559157-3414), Fågelsångsvägen 16, 186 42, Vallentuna (”Leverantören”) tillhandahåller på http://www.belma.se (”Webbplatsen”), en prenumerationsbaserad bokningstjänst (”Tjänsten”) med det innehåll och den funktionalitet som vid varje tidpunkt finns tillgängligt på Webbplatsen.

Dessa allmänna villkor gäller för avtal mellan Leverantören och juridisk eller fysisk person (”Kund”) avseende Tjänsten. Avtal rörande bokning av tjänster ingås direkt mellan Kunden och dess kunder (”Slutkund”).

Dessa allmänna villkor samt Betong X AB:s integritetspolicy (tillsammans ”Villkoren”) gäller och är rättsligt bindande för Leverantören och Kunden. Villkoren reglerar i sin helhet avtals-förhållandet mellan Leverantören och Kund.

När Avtal har ingåtts mellan Leverantören och Kund kommer Leverantören att skicka en bekräftelse på detta till den e-postadress som Kunden har uppgivit vid registrering av användarkonto enligt nedan.

I egenskap av Kund har jag noga läst igenom villkoren, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter som innefattas.

Omfattning och nyttjande av tjänsten

Direkt efter att Kunden skapar användarkonto på Webbplatsen och accepterat dessa allmänna villkor får Kunden tillgång till Tjänsten. Leverantören arbetar ständigt med att förbättra och lägga till ny funktionalitet och funktionerna i Tjänsten kan därför i framtiden från tid till annan komma att bytas ut, ändras eller uppdateras.

Byte, ändring eller uppdatering av Tjänstens funktionalitet samt ändringar i hur Webbplatsen i övrigt ser ut ska inte anses utgöra en ändring av Villkoren eller av Tjänsten. I Tjänsten kan även tilläggstjänster ingå.

Mot en månatlig avgift kan Kunden teckna ett abonnemang och få tillgång till Tjänstens funktionalitet.

Kunden måste, för att kunna nyttja Tjänsten, registrera ett användarkonto på Webbplatsen. Efter att Testperiod löpt ut måste Kunden erlägga betalning i enlighet med dessa allmänna villkor ifall Kunden vill fortsätta nyttja Tjänsten.

Leverantören erbjuder ett kostnadsfritt användande av Tjänsten under en begränsad period enligt de närmare villkor som framgår av erbjudandet (”Testperiod”). Under Testperioden kan Kunden när som helst välja att avsluta Tjänsten utan att behöva erlägga betalning för Tjänsten.

Registrering av Kund

Registrering av ett användarkonto sker på Webbplatsen. Kunden ansvarar för att de uppgifter som anges vid registrering är korrekta samt att vid behov uppdatera sitt användarkonto med korrekta uppgifter. Vid registrering ska Kunden ange ett användarnamn (e-postadress) och ett lösenord (”Inloggningsuppgifter”).

Kundens Inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av annan. Kunden ska förvara sina Inloggningsuppgifter så att de skyddas från obehörig åtkomst. Kunden ansvarar för all användning av Tjänsten som sker genom Kundens användarkonto.

Om Kunden misstänker att otillåten användning eller obehörig åtkomst sker av dennes användarkonto ska Kunden snarast meddela Leverantören detta, samt ändra lösenordet.

Kunden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som utförs i samband med att Slutkund använder tjänsten. Leverantören är personuppgiftsbiträde för behandlingen och genom att godkänna dessa allmänna villkor godkänner Kund också integritetspolicy som utgör en del av dessa allmänna villkor och som reglerar hur personuppgifter behandlas.

Betalning

Avgifter för Tjänsten utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista, som finns tillgänglig på Webbplatsen.

Fast abonnemangsavgift samt kostnad för sms debiteras varje månad i efterskott genom den betalningsmetod Kunden angett vid registrering. Om Kunden haft rätt att nyttja en Testperiod ska dock ingen betalning göras förrän första dagen efter Testperiodens slut.

Tidpunkten för fakturering kan komma att ändras, exempelvis om vald betalningsmetod inte har kunnat bekräftas eller om det betalda abonnemanget började på ett datum som inte finns under en given månad.

För det fall betalning inte kan genomföras, och det inte beror på förhållanden på Leverantörens sida, kan vi avbryta abonnemanget tills betalning fullgjorts och giltig betalningsmetod registrerats. Kunden förblir ansvarig för alla obetalade belopp.

Vid försenad betalning har Leverantören också rätt att debitera dröjsmålsränta på förfallet belopp i enlighet med gällande rätt, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

Användning av tjänsten

Kunden får enbart använda Tjänsten för eget bruk och i enlighet med dessa allmänna villkor. Kunden får inte själv, och inte heller uppmuntra, underlätta för annan eller låta annan:

  • Använda Tjänsten för något olagligt eller olämpligt ändamål
  • Kopiera/reproducera, sända, distribuera, redigera eller på annat sätt överföra eller anpassa innehåll från Tjänsten
  • Kringgå, modifiera, ta bort, förändra eller på annat sätt manipulera någon säkerhet, kryptering, eller annan teknologi eller mjukvara som är del av Tjänsten, eller
  • I övrigt använda Tjänsten i strid med upphovs-rättslig eller annan lagstiftning.

Vidare får inte en Kund handla på något sätt som kan göra att Tjänsten eller Webbplatsen sätts ur funktion, överbelastas, skadas eller försämras. Kunden får inte heller inkräkta på annan Kunds användning av Tjänsten.

Kund får inte heller försöka skaffa sig otillåten tillgång till nätverk, datasystem, innehåll eller information hänförlig till Webbplatsen eller Tjänsten.

Användande av Tjänsten i strid med denna punkt ska alltid anses som väsentligt avtalsbrott, vilket kan resultera i att Leverantören säger upp Tjänsten med omedelbar verkan och begär skadestånd för åsamkad skada.

Leverantör, Kund och Slutkund

Kund bör förtydliga i egna allmänna villkor eller användarvillkor att alla bokningar som Slutkund gör är bindande och att denne ensamt ansvarar för att fullfölja alla bokningar som gjorts hos Kund. Leverantören har ingen koppling till Slutkund utöver att ha tillhandahållit den Tjänst som Kund betalar för och som Slutkund använt för bokning av en tjänst eller vara från Kund.

Leverantören granskar inte eller verifierar Kunds allmänna villkor eller användarvillkor på något sätt och tar inget ansvar för den avtalsrelation som råder mellan Kund och Slutkund.

Avtalstid

Abonnemang för Tjänsten, tecknas för en abonnemangsperiod om en (1), tre (3), sex (6) eller tolv (12) månader. Abonnemang förlängs genom att Kunden manuellt förlänger avtalet med en valfri period.

Avtalet upphör automatiskt när den betalda perioden löper ut om inte Kunden dessförinnan erlagt betalning för en ny period. Någon återbetalning av en abonnemangsavgift som betalats i förskott för en kommande period sker inte och Kunden har rätt att fortsätta nyttja Tjänsten till dess perioden löpt ut.

Vid Testperiod upphör Avtalet automatiskt när testperioden löper ut om inte Kunden dessförinnan valt att fortsätta nyttja Tjänsten.

Immateriella rättigheter

Vid tecknande av Avtal ger Leverantören Kunden en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att ta del av funktionaliteten från Tjänsten. Kunden får endast använda Tjänsten, och funktionerna i Tjänsten, i enlighet med Avtalet.

De funktioner som finns på Webbplatsen och i Tjänsten, ägs av Leverantören och är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Kundens avtal med Leverantören innebär inte att äganderätt eller andra immateriella rättigheter till funktionalitet i Tjänsten, eller till Tjänsten, på något sätt överlåts till Kunden.

Leverantörens ansvar

Leverantören är inte ansvarig för att ge hjälp eller stöd till Kund, inklusive korrigeringar av fel, uppgraderingar, support, uppdateringar, buggfixar, förbättringar eller andra typer av stöd. Kund accepterar att Leverantörens Tjänst tillhandahålls “i befintligt skick” och att Leverantören inte har något ansvar eller någon skyldighet för lagring eller radering av inskickat material eller för något anspråk en Slutkund kan göra mot en Kund för fel i bokningar eller andra misstag relaterade till bokningar.

Leverantören förbehåller sig rättigheten men inte skyldigheten, att ta bort inskickat material efter eget tycke. Vi kan övervaka din användning av tjänsten, i den utsträckning som lagen tillåter, för att säkerställa att Villkoren efterlevs, för att uppfylla rättsliga krav eller för att skydda våra och andras rättigheter, men framför allt för att kunna upprätthålla en hög kvalitet på tjänsten. Leverantören är aldrig ansvarig för utförandet av tjänster eller produkter bokade via Leverantörens Tjänst, vilket även framgår av punkten 6 ovan.

Ansvarsbegränsning

Leverantören, dess ägare, anställda, styrelse, partners eller konsulter, kan aldrig hållas ansvariga för de skador (direkta eller indirekta), inklusive (men inte begränsat till) förlorad produktion, förlorade avtal, förlorade inkomster, förlorade data, förlorad information eller produktionsavbrott, som på något sätt har samband med användandet av eller oförmågan att kunna använda Webbplatsen eller dess innehåll eller som på något sätt har ett samband med detta avtal. Vidare kan inte Leverantören hållas ansvarigt om informationen på Webbplatsen innehåller misstag, brister eller felaktigheter.

Leverantören försöker att så långt det rimligen är möjligt att se till att informationen på denna Webbplatsen är korrekt. Detta kan dock inte garanteras då materialet kan innehålla felaktigheter och tryckfel. Leverantören kan inte lämna några garantier gällande driften av denna webbplats eller dess säkerhet.

Information kan snappas upp och Leverantören lämnar inga garantier för att webbplatsen eller servrarna som gör denna webbplats tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga element.

Vidare är Leverantören alltid befriad från ansvar gentemot Kund om Leverantören förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Leverantörens kontroll eller förmåga som Leverantören inte skäligen kunnat förväntas förutse vid avtalets ingående, och vars följder Leverantören inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Leverantören förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern tele-förbindelse eller liknande omständigheter.

Övrigt

Kunden samtycker till att ersätta och hålla Leverantören, dess anställda, styrelsemedlemmar samt licensgivare skadeslösa för förlust, kostnad eller krav som orsakats av, eller i samband med, Kundens brott mot Avtalet, Kundens brott mot tillämplig lagstiftning eller Kundens intrång i tredje parts rättigheter.

Leverantören äger rätt att, utan föregående samtycke från Kunden, överlåta sina rättigheter, fordringar eller skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag eller till tredje part som rimligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett tillfredsställande sätt. Kunden äger endast rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet efter samtycke från Leverantören.

Personuppgifter och cookies

Leverantören tar din integritet och dina personuppgifter på största allvar. I vår integritetspolicy (länka) förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi berättar även om dina rättigheter och hur du kan nyttja dem.

Leverantören använder cookies och liknande teknik för att tillhandahålla nödvändig plattformsfunktion, webbanalys och marknadsföring. Läs mer om hur vi använder cookies och liknande teknik i vår Cookie-policy.

Förändringar i villkoren

Leverantören förbehåller sig rätten att ändra avgifterna och andra villkor för Tjänsten. Ändring ska meddelas Kunden senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Vid sådan ändring har Kunden rätt att avsluta abonnemanget till upphörande den dag då ändringen börjar gälla. Kund som inte har sagt upp abonnemanget innan ändring trätt i kraft, ska anses ha accepterat ändringen. Ändring som är till uppenbar fördel för Kunden gäller omedelbart utan uppsägningsrätt för Kunden. De aktuella Villkoren finns alltid tillgängliga på Webbplatsen.

Information till Kund om ändring enligt ovan sker i enlighet med punkten nedan.

Meddelanden

Leverantören kan skicka meddelanden till Kunden genom e-post, sms, brev, faktura eller publicering på Webbplatsen. Meddelanden till Kunden ska anses ha kommit denne till handa omedelbart vid meddelande via e-post, sms samt publicering på Webbplatsen. Meddelande som skickas via brev och faktura ska anses ha kommit Kunden till handa tre (3) dagar efter att brev eller faktura har avsänts.

Leverantören ska anses ha fullgjort sin underrättelseskyldighet genom att skicka meddelande till den senast uppgivna e-postadressen, telefonnumret eller adressen även om dessa inte längre används av Kunden eller annars är obrukbara.

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på Villkoren.

Tvist i anledning av Villkoren ska slutligt avgöras av svensk domstol, där Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.