Integritetspolicy

Uppdaterad kl 20th May, 2020

Syfte

Vi på Betong X AB (559157-3414), Fågelsångsvägen 16, 186 42 Vallentuna (nedan ”Betong X”) värnar om din personliga integritet och vi vill göra vårt yttersta för att du ska kunna känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara på dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara på dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter huvudsakligen för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Som ett exempel behöver vi dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Du har självklart rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring och du kan alltid ta kontakt med oss om du har frågor om vår personuppgiftshantering. I följande avsnitt hittar du information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

Vilka uppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar dina uppgifter i många olika syften, men framför allt gör vi detta för att hantera ditt kundförhållande med oss, t.ex. för att registrera dina uppgifter i vårt kundregister, för att kommunicera med dig om kundförhållandet, skicka aviseringar, säkerställa att dina uppgifter är uppdaterade och korrekta, samt dokumentera träffade avtal och interaktioner med dig. Vi vill även kunna erbjuda, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter och skapa riktigt attraktiva erbjudanden för våra kunder. I linje med detta behandlar vi dina uppgifter i syfte att genomföra kundanalyser på en övergripande nivå, t.ex. för att utveckla affärsmetoder, analysmodeller, kund- och affärsstrategier samt i syfte att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet. För att säkerställa allt detta behandlar vi dina personuppgifter, men det är viktigt att du vet att du inte skyldig att lämna dina uppgifter till oss, men om du inte gör det är det inte säkert att vi till fullo kan erbjuda dig våra produkter och tjänster. Nedan hittar du förklaringar till vilka kategorier av uppgifter vi samlar in och vilken rättslig grund vi har till behandlingen.
Uppgifter Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer och organisationsnummer/personnummer Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer Kundengagemang, t.ex. uppgift om vilka produkter och tjänster som du har Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt kundavtal med dig och för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera vår verksamhet samt kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig. Vissa uppgifter behöver vi även för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter gentemot Skatteverket och andra myndigheter, t.ex. när vi utför vår bokföring.
Teknisk data, cookies, t.ex. Google Analytics Samtycke
Personuppgifter avseende anställda Personuppgifter avseende anställda

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

Vissa personuppgifter får vi tillgång till genom att du själv tillhandahåller oss denna och vissa uppgifter får vi genom att du t.ex. besöker vår hemsida. Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
 • Offentliga register
 • Du anlitar oss genom en av våra medarbetare
 • Du söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
 • Du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Genom att du samtycker till användandet av teknisk data, cookies m.m.

Hur delas dessa uppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Observera dock att det kan förekomma att vi enligt lag är tvungna att dela med oss av uppgifter till Polisen vid utredning av brott. All personuppgiftsbehandling sker i Sverige och om någon förändring kring detta sker i framtiden ser Betong X till att överföringen sker på ett betryggande sätt genom att något av undantagen från förbudet mot överföring till tredje land kan tillämpas, till exempel samtycke, standardavtalsklausuler eller anslutande till Privacy Shield.

Hur länge och hur säkert sparas uppgifterna?

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för oss eller t.ex. när du begärt rättning eller radering av uppgifterna. Vid den tidpunkt en uppgift inte längre är aktuell för oss eller om vi inte längre har en rättslig grund att behandla dessa uppgifter raderas eller avidentifieras dessa uppgifter snarast möjligt och senast 12 månader från nämnda tidpunkt. Betong X har vid utformningen av datorprogram i stor utsträckning tagit hänsyn till principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Våra personuppgifter lagras på vår server som befinner sig i en serverhall i Sverige som GleSYS sköter driften för och som själva är noga med säkerheten. Betong X strävar efter att såväl tekniskt, organisatoriskt som administrativt förhindra obehörigt användande eller obehörigt röjande, bland annat genom behörighetsstyrning och loggsystem.

Vilka rättigheter har du som blir registrerad?

Dataskyddsförordningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.
 • Tillgång till dina personuppgifter

  Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.
 • Begära rättelse

  Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas.
 • Återkalla samtycke med framtida verkan

  I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.
 • Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

  Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller kontakta kundservice
 • Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

  Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.
 • Radering

  Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.
 • Begränsning av behandling

  Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.
 • Dataportabilitet

  Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Betong X AB (559157-3414), Fågelsångsvägen 16, 186 42 Vallentuna är ansvarig för att denna integritetspolicy efterlevs. Har du frågor kring denna integritetspolicy eller i övrigt vill komma i kontakt med oss är du välkommen att besöka vårt kontor på ovan angiven adress eller besöka vår hemsida http://www.belma.se. Observera att vi kan komma att visa annonser från tredje parter och annat innehåll som länkar till tredje parters webbplatser. Vi kan inte kontrollera eller hållas ansvarig för tredje parts personuppgiftshantering och innehåll. Vänligen läs deras integritetspolicys för att ta reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Ändringar och tillägg till integritetspolicyn

Integritetspolicyn kan komma att ändras från tid till annan, därför rekommenderar vi att du regelbundet klickar på länken för att kunna ta del av den senaste versionen av Integritetspolicyn.